dimecres, 15 de juny de 2011

Al·legacions a l'Avantprojecte de Llei de Simplificació, d'Agilitat i Reestructuració Administrativa i de Promoció de l'Activitat Econòmica.

Al·legacions a l'Avantprojecte de Llei de Simplificació, d'Agilitat i Reestructuració Administrativa i de Promoció de l'Activitat Econòmica.

El sotasignant, [......................................................................................], amb DNI [..............................]
i domicili a efectes de notificació a [..........................................................................................................]

EXPOSA
Que l’1 de juny de 2011 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Edicte de 26 de maig per al qual se sotmetia a informació pública l’Avantprojecte de Llei de Simplificació, d'Agilitat i Reestructuració Administrativa i de Promoció de l'Activitat Econòmica, sotmetent-lo a informació pública per un termini de set dies hàbils des del dia següent a la seva publicació.
Que el citat termini de set dies hàbils va ser ampliat fins el 20 de juny mitjançant Edicte publicat al DOGC el 8 de juny de 2011.
Que dins del citat termini procedeixo a formular les presents al·legacions i/o consideracions abans de l’aprovació de l'Avantprojecte de Llei de Simplificació, d'Agilitat i Reestructuració Administrativa i de Promoció de l'Activitat Econòmica, tenint en compte el gran impacte que tindria, en cas de ser aprovat, sobre la ciutadania catalana.

AL·LEGACIONS I/O CONSIDERACIONS
1.Al·legacions i/o consideracions generals.
D’acord amb el Preàmbul, els objectius d’aquest Avantprojecte són “l'aprimament de la legislació, facilitar la competitivitat i productivitat en l'àmbit econòmic, la racionalització administrativa i, finalment, donar cabuda a aquelles iniciatives legislatives que preveuen limitades modificacions en el seu articulat”.
No obstant això, quan s’analitza el text de l’Avantprojecte, es posa de manifest que, darrera d’aquesta simplificació i millora de la competitivitat, s’encobreixen reformes que afecten greument aspectes com la protecció del medi ambient, la cultura i el dret universal a la salut.
Aquestes modificacions, de les quals es desprèn una clara voluntat privatitzadora de serveis públics, desprotecció del medi ambient en benefici de lobbies empresarials o “l’empresarialització” de la cultura, no es troben justificades en la Memòria que acompanya l’Avantprojecte, cridanerament breu (7 pàgines) per justificar la necessitat d’una norma tan extensa i amb conseqüències tan importants per a la ciutadania.
En tot cas, aquesta part considera que cap motiu de simplificació o millora de la competitivitat pot passar per sobre de drets fonamentals i principis rectors contemplats a la Constitució, com ara el dret al medi ambient (article 45) o el dret universal a la salut.
En resum, aquest Avantprojecte va molt més enllà dels objectius i finalitats expressades en el seu Preàmbul i en la Memòria preliminar, i suposa, de fet, un retrocés per a tota la societat catalana, mentre que restringeix la protecció medi ambiental, el dret universal a la salut i les garanties de gestió neutral de la cultura.
L’estructura de l’Avantprojecte de Llei en tres Títols (Simplificació, Agilitat i Reestructuracions administratives, i Promoció Econòmica) manquen de sentit, ja que moltes de les reformes normatives repartides sota cadascun d’aquests títols no té relació amb l’apartat en el qual s’inclouen.

2. Al·legacions i/o consideracions particulars.
 • 2.1 En relació a les reformes que a continuació es detallen, en matèria Medi ambiental, aquesta part considera que la seva necessitat no està degudament justificada, per la qual cosa se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte:
  Modificació de la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus (Secció 1ª, Títol III).
  Modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat per Decret legislatiu 2/2008 de 15 de abril (Secció 4ª, Títol III).
  Modificació del Decret Legislatiu 1/2009, pel qual se aprova el Text de la Llei reguladora de residus (Secció 5ª, Títol III).
  Modificació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (Secció 6ª, Títol III).
  Modificació DE LA Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals (Secció 7ª, Títol III).
 • 2.2 L’article 3 del projecte, relatiu a la Llei 9/1995 de 27 de juliol, i que permet l’accés motoritzat al medi natural és un clar atemptat contra el dret de les persones a gaudir d’un àmbit natural lliure de contaminació acústica i atmosfèrica, per la qual cosa se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte.
 • 2.3 En relació a les reformes que a continuació es detallen, en matèria de Sanitat, se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte:
  Article 220: Consolida la presència de representació empresarial al consell de direcció del servei Català de la Salut i als Consells territorials perpetuant l'actual situació de conflicte de interessos que representa mantenir als Consells a persones que tenen interessos econòmics sobre empreses que poden ser contractades per la prestació de serveis.
  Article223: Introdueix la possibilitat de de l'ús i gestió dels bens del Servei Català de la Salut per tercers i amb finalitat de lucre, quan encara no tenim excedents en prestació sanitària al contrari tenim dèficits i necessitats cada cop més importants especialment en una situació de crisi.
  Article277: Introdueix la possibilitat de l'ús i gestió dels bens (propietat pública) del Institut Català de la Salut per tercers i amb finalitat de lucre, quan encara no tenim excedents en prestació sanitària al contrari tenim dèficits i necessitats cada cop més importants especialment en una situació de crisi.
  Articles 260, 272 i 273: que posen fins a 1 milió d'euros el límit perquè no calgui la ratificació dels acords, per els organismes superiors en el cas de convenis o concertacions, construcció i remodelació i adquisicions d'equipaments mèdics o altres. Aquesta ampliació de les despeses lliures de ratificació dificulta la transparència i control eficient de la gestió tan necessària en moments de crisi.
  Article 305: que reconeix l’òrgan central de Participació de l'Agencia de Salut Pública de Catalunya però no reconeix els serveis regionals que fins ara eren dotats amb personal i recursos per a les activitats de salut pública del territori i que a partir d'ara "s'articularan" per mitjà dels sectors sanitaris i sense cap referència a la seva dotació.
  Article 329: Que nega assistència sanitària a càrrec del Servei català de la Salut a les persones empadronades a qualsevol municipi de Catalunya per menys de 6 mesos en contradicció amb el dret a la protecció de la salut que reconeix l'article 43 de la Constitució Espanyola.
 • 2.4 En relació a les reformes que a continuació es detallen, en matèria de Cultura, se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte:
  Retirada dels articles 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 i 243 relatius al nou Institut Català de la Creació i les Empreses Culturals.
  Retirada dels articles 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 relatius al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
  Retirada dels articles 357, 358, 359, 360, relatius a la Institució de les Lletres Catalanes.
  Retirada de les Disposicions Addicionals: Segona (ICCEC), Desena (CoNCA) i Onzena (CoNCA i ILLC).
  Retirada de les Disposicions Transitòries apartat 3 de la Primera, Quarta, Cinquena.
  Retirada de les Disposicions Derogatòries: 1, 5, 11, 12 de la Primera. 12 i 16 de la Segona.
 • 2.5 En relació a les reformes que a continuació es detallen, en matèria de Serveis Socials, se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte dels articles:128, 129, 130, 131, 132, 143, 144, 145, 146, 147 i 148-

Aquests articles causen una reducció de potestat legislativa de les entitats locals per prendre decisions, una promoció de la iniciativa privada i un reducció d'ajudes a les persones que ho necessiten en un moment determinat de la seva vida; com a famílies senceres, a la gent gran, als joves i nens (que representen el nostre futur) a les institucions que protegeixen menors, a les que protegeixen les dones, i a les que gestionen adopcionsD’acord amb tot el que s’ha exposat, aquesta part:

SOL·LICITA
 • Primer.- Que es tingui per presentat i admès a tràmit el present escrit, procedint a retirar el present Avantprojecte de Llei.
 • Segon.- En cas que es desestimi la sol·licitud anterior, aquesta part sol·licita que s’eliminin de l’Avantprojecte totes les reformes proposades que afecten al Medi Ambient, Sanitat, Serveis Socials i Cultura, i en particular les indicades a l’al·legació 2.1; 2.2; 2.3 ; 2.4 i 2.5

Fdo:............................................... Barcelona, .... /06/2011

Gabinet Jurídic de la Generalitat

Jaume I, 2-4 08002 Barcelona gbjuridic.presidencia@gencat.cat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada