dimecres, 15 de juny de 2011

Al·legacions a l'Avantprojecte de Llei de Simplificació, d'Agilitat i Reestructuració Administrativa i de Promoció de l'Activitat Econòmica.

Al·legacions a l'Avantprojecte de Llei de Simplificació, d'Agilitat i Reestructuració Administrativa i de Promoció de l'Activitat Econòmica.

El sotasignant, [......................................................................................], amb DNI [..............................]
i domicili a efectes de notificació a [..........................................................................................................]

EXPOSA
Que l’1 de juny de 2011 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Edicte de 26 de maig per al qual se sotmetia a informació pública l’Avantprojecte de Llei de Simplificació, d'Agilitat i Reestructuració Administrativa i de Promoció de l'Activitat Econòmica, sotmetent-lo a informació pública per un termini de set dies hàbils des del dia següent a la seva publicació.
Que el citat termini de set dies hàbils va ser ampliat fins el 20 de juny mitjançant Edicte publicat al DOGC el 8 de juny de 2011.
Que dins del citat termini procedeixo a formular les presents al·legacions i/o consideracions abans de l’aprovació de l'Avantprojecte de Llei de Simplificació, d'Agilitat i Reestructuració Administrativa i de Promoció de l'Activitat Econòmica, tenint en compte el gran impacte que tindria, en cas de ser aprovat, sobre la ciutadania catalana.

AL·LEGACIONS I/O CONSIDERACIONS
1.Al·legacions i/o consideracions generals.
D’acord amb el Preàmbul, els objectius d’aquest Avantprojecte són “l'aprimament de la legislació, facilitar la competitivitat i productivitat en l'àmbit econòmic, la racionalització administrativa i, finalment, donar cabuda a aquelles iniciatives legislatives que preveuen limitades modificacions en el seu articulat”.
No obstant això, quan s’analitza el text de l’Avantprojecte, es posa de manifest que, darrera d’aquesta simplificació i millora de la competitivitat, s’encobreixen reformes que afecten greument aspectes com la protecció del medi ambient, la cultura i el dret universal a la salut.
Aquestes modificacions, de les quals es desprèn una clara voluntat privatitzadora de serveis públics, desprotecció del medi ambient en benefici de lobbies empresarials o “l’empresarialització” de la cultura, no es troben justificades en la Memòria que acompanya l’Avantprojecte, cridanerament breu (7 pàgines) per justificar la necessitat d’una norma tan extensa i amb conseqüències tan importants per a la ciutadania.
En tot cas, aquesta part considera que cap motiu de simplificació o millora de la competitivitat pot passar per sobre de drets fonamentals i principis rectors contemplats a la Constitució, com ara el dret al medi ambient (article 45) o el dret universal a la salut.
En resum, aquest Avantprojecte va molt més enllà dels objectius i finalitats expressades en el seu Preàmbul i en la Memòria preliminar, i suposa, de fet, un retrocés per a tota la societat catalana, mentre que restringeix la protecció medi ambiental, el dret universal a la salut i les garanties de gestió neutral de la cultura.
L’estructura de l’Avantprojecte de Llei en tres Títols (Simplificació, Agilitat i Reestructuracions administratives, i Promoció Econòmica) manquen de sentit, ja que moltes de les reformes normatives repartides sota cadascun d’aquests títols no té relació amb l’apartat en el qual s’inclouen.

2. Al·legacions i/o consideracions particulars.
 • 2.1 En relació a les reformes que a continuació es detallen, en matèria Medi ambiental, aquesta part considera que la seva necessitat no està degudament justificada, per la qual cosa se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte:
  Modificació de la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus (Secció 1ª, Títol III).
  Modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat per Decret legislatiu 2/2008 de 15 de abril (Secció 4ª, Títol III).
  Modificació del Decret Legislatiu 1/2009, pel qual se aprova el Text de la Llei reguladora de residus (Secció 5ª, Títol III).
  Modificació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (Secció 6ª, Títol III).
  Modificació DE LA Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals (Secció 7ª, Títol III).
 • 2.2 L’article 3 del projecte, relatiu a la Llei 9/1995 de 27 de juliol, i que permet l’accés motoritzat al medi natural és un clar atemptat contra el dret de les persones a gaudir d’un àmbit natural lliure de contaminació acústica i atmosfèrica, per la qual cosa se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte.
 • 2.3 En relació a les reformes que a continuació es detallen, en matèria de Sanitat, se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte:
  Article 220: Consolida la presència de representació empresarial al consell de direcció del servei Català de la Salut i als Consells territorials perpetuant l'actual situació de conflicte de interessos que representa mantenir als Consells a persones que tenen interessos econòmics sobre empreses que poden ser contractades per la prestació de serveis.
  Article223: Introdueix la possibilitat de de l'ús i gestió dels bens del Servei Català de la Salut per tercers i amb finalitat de lucre, quan encara no tenim excedents en prestació sanitària al contrari tenim dèficits i necessitats cada cop més importants especialment en una situació de crisi.
  Article277: Introdueix la possibilitat de l'ús i gestió dels bens (propietat pública) del Institut Català de la Salut per tercers i amb finalitat de lucre, quan encara no tenim excedents en prestació sanitària al contrari tenim dèficits i necessitats cada cop més importants especialment en una situació de crisi.
  Articles 260, 272 i 273: que posen fins a 1 milió d'euros el límit perquè no calgui la ratificació dels acords, per els organismes superiors en el cas de convenis o concertacions, construcció i remodelació i adquisicions d'equipaments mèdics o altres. Aquesta ampliació de les despeses lliures de ratificació dificulta la transparència i control eficient de la gestió tan necessària en moments de crisi.
  Article 305: que reconeix l’òrgan central de Participació de l'Agencia de Salut Pública de Catalunya però no reconeix els serveis regionals que fins ara eren dotats amb personal i recursos per a les activitats de salut pública del territori i que a partir d'ara "s'articularan" per mitjà dels sectors sanitaris i sense cap referència a la seva dotació.
  Article 329: Que nega assistència sanitària a càrrec del Servei català de la Salut a les persones empadronades a qualsevol municipi de Catalunya per menys de 6 mesos en contradicció amb el dret a la protecció de la salut que reconeix l'article 43 de la Constitució Espanyola.
 • 2.4 En relació a les reformes que a continuació es detallen, en matèria de Cultura, se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte:
  Retirada dels articles 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 i 243 relatius al nou Institut Català de la Creació i les Empreses Culturals.
  Retirada dels articles 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 relatius al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
  Retirada dels articles 357, 358, 359, 360, relatius a la Institució de les Lletres Catalanes.
  Retirada de les Disposicions Addicionals: Segona (ICCEC), Desena (CoNCA) i Onzena (CoNCA i ILLC).
  Retirada de les Disposicions Transitòries apartat 3 de la Primera, Quarta, Cinquena.
  Retirada de les Disposicions Derogatòries: 1, 5, 11, 12 de la Primera. 12 i 16 de la Segona.
 • 2.5 En relació a les reformes que a continuació es detallen, en matèria de Serveis Socials, se’n sol·licita la supressió del text d’Avantprojecte dels articles:128, 129, 130, 131, 132, 143, 144, 145, 146, 147 i 148-

Aquests articles causen una reducció de potestat legislativa de les entitats locals per prendre decisions, una promoció de la iniciativa privada i un reducció d'ajudes a les persones que ho necessiten en un moment determinat de la seva vida; com a famílies senceres, a la gent gran, als joves i nens (que representen el nostre futur) a les institucions que protegeixen menors, a les que protegeixen les dones, i a les que gestionen adopcionsD’acord amb tot el que s’ha exposat, aquesta part:

SOL·LICITA
 • Primer.- Que es tingui per presentat i admès a tràmit el present escrit, procedint a retirar el present Avantprojecte de Llei.
 • Segon.- En cas que es desestimi la sol·licitud anterior, aquesta part sol·licita que s’eliminin de l’Avantprojecte totes les reformes proposades que afecten al Medi Ambient, Sanitat, Serveis Socials i Cultura, i en particular les indicades a l’al·legació 2.1; 2.2; 2.3 ; 2.4 i 2.5

Fdo:............................................... Barcelona, .... /06/2011

Gabinet Jurídic de la Generalitat

Jaume I, 2-4 08002 Barcelona gbjuridic.presidencia@gencat.cat.

Proposta d'un ciutadà per acabar amb la crisi (en castellà)

Hola a todos.

Buscáis una solución para cambiar el sistema y no la habéis encontrado, y pedís ideas para debatir, y me gustaría que debatierais sobre la economía social, solo hay que estudiarla y mejorarla, pero es posible, y tendríamos pleno empleo en 24 meses. ¿Cómo?: cambiando el sistema capitalista por el social con la economía social

http://www.economiasocial.eu/

Pleno empleo en 24 meses, ¿cómo?. Se prohíbe por ley el interés del dinero, se cancelan todas las deudas, se prohíbe la actividad bancaria privada, y se transforma la banca privada en pública y social. Créditos gratis al cero por ciento de interés, con dinero fabricado en España, que no paga intereses y un banco único, el Banco de España, de todos los españoles. Pero esto ellos no os lo cuentan porque acaba con su chollo. Y nos quedamos con todo lo que tenemos, casas, leyes, seguridad social, y lo vamos mejorando progresivamente, sin violencia, poco a poco.
Y sobre todo fabricamos nosotros la Epeseta, que vale lo que decidamos todos los españoles, una Epeseta vale un euro, y solo circulará dentro de España.

Esto es cambiar el sistema, porque mientras sigamos como ahora y nos tengamos que financiar en "LOS MERCADOS" , o sea los banqueros internacionales, seremos sus esclavos, nosotros y nuestros políticos, solo hay que ver hacia donde nos conducen, hacia el caos, recortes, desmembrar el estado del bienestar y subir los impuestos. La Economía Social los baja a la mitad, y hay dinero social para todos. Os hablo de un nuevo modelo económico que si todos lo asumimos va a funcionar.

Estuve a las 23.50 horas de la noche de la reflexión en Plaza Catalunya para dar soporte a los indignados, y como indignado y miembro de vuestro movimiento, que no olvidéis es de todos nosotros, salvo políticos, banqueros, y sindicatos, como parte de vosotros os sugiero que habléis de economía, porque ellos se aprovechan del general analfabetismo funcional en economía para que manden los banqueros y no se den cuenta.

Hasta ahora, porque ahora estamos preparados para hacer una revolución silenciosa, y si no hacemos esa revolución cambiando el sistema, el sistema capitalista se va a hundir ante nuestras narices, y aunque sean ellos, los banqueros y nuestros políticos, quienes han provocado la ruina del sistema y su quiebra, la culpa se la hacen pasar ahora a los países, y la gente se lo cree. Todo por avalar a los bancos y darles en España 250.000 millones de euros, 100.000 en deuda y 150.000 en avales de todos nosotros.. En el mundo occidental se han pagado billones de dólares del pueblo a los bancos para diferir la quiebra del sistema, pagando el pueblo los intereses de la deuda de los bancos. como en España..

Me gustaría dejaros con dos eslogan que definen el cambio o revolución que está en nuestras manos, difundir y debatir esta web puede cambiar no solo España, sino el mundo entero, de nosotros depende.


LA CRISIS TIENE SOLUCIÓN
www.eleconomistainvisible.com

diumenge, 12 de juny de 2011

Assemblea dia 11/06/2011

 • Bústia de suggerències al ciutadà
Creació d'una bústia que es col·locarà al Punt d'Informació perquè la població, de manera anònima, pugui dipositar la seva opinió o suggerència.
 • Punt d'informació amb horari de 10:00-19:00 amb descansos
Creació dels horaris pel Punt d'Informació (lloc on es situarà per consensuar) i repartiment de les hores entre els assistents a l'assemblea. S'ha acordat que sigui de 10:00 a 12:00 i de 17:00 a 19:00.
 • Guardiolades
Modificació de les actuals guardioles per a tal de fer-les més atractives i relacionades amb el moviment, i repartició dels membres de Doble R que s'encarregaren d'aquesta tasca.
 • Impressió del manifest nou, i repartició a les bústies domiciliaries
S'ha acordat imprimir els nous manifestos per tal de poder-los repartir a la població i col·locar-los a les bústies dels ciutadans per tal de informar i fer-lo arribar a més població.
 • Activitats (cap de setmana del 17/18 juny)
Hem decidit les activitats a realitzar aquesta setmana i s'han repartit les tasques com: Creació de cartells o demanar permisos, entre membres de Doble R assistents a l'assemblea.
 • Assentada a Plaça Catalunya (dies 14/15 de juny)
 • Debat sobre anar a la manifestació de Girona el 19
S'ha consensuat no fer cap manifestació a Roses per tal d'unir-nos a la manifestació de Girona. Segurament farem ús del bus preparat per poder arribar fins allà.
 • Publicar les memòries de l´acampada
S'ha anomenat un encarregat per tal de realitzar aquesta tasca que en breu penjarem al Facebook i aquí al Bloc.
 • Repartició de feines i comissions

Nota informativa sobre activitats a BARCELONA.

Recordeu:
 • 14 de juny: acampada a Ciutadella
Hi passarem la nit. Realitzarem xerrades sobre economia, tallers, debats, assemblees… Practicarem la democràcia directa com ho hem fet a Plaça Catalunya.
 • 15 de juny: aturem el parlament 
El proper dimecres 15 de Juny formarem un cordó humà per a tractar d’evitar l’aprovació de la retallades socials. Serà una acció absolutament pacífica, no violenta, massiva, i determinada. La llei que obligava Rosa Parks a cedir el seu seient a un blanc havia estat aprovada per un parlament. Gandhi va desobeir a un parlament en iniciar la marxa de la sal. L’Apartheid a Sud-àfrica va ser aprovat per un parlament. Igual que a Atenes, a Reykjavík, a Madrid, a València… Reivindiquem la legitimitat de la desobediència civil per a oposar-nos a l’aprovació de lleis injustes.
 • 19 de juny: a les 17h manifestació a Plaça Catalunya

Video sobre el 15M

Fi de l'acampada (27M al 14J)

L'acampada començada el passat 27 de maig va acabar el passat dimarts degut al temps. Després d'haver resistit el fort vent i la tempesta dels passats dies, ens hem vist obligats a desacampar. Tot i això seguirem amb activitats i en breu començarem amb el punt d'informació.
Informació sobre els actes dels Indignats Alt Urgell els dies 16-17-18 de juny

 La setmana que ve se celebra a la Seu d’Urgell la Trobada Empresarial dels Pirineus (http://www.trobadaalpirineu.com), un esdeveniment importantíssim en què participen personalitats de la política i l’economia com Artur Mas, Juan José Ibarretxe, Josep Piqué, Sandro Rossell i, fins i tot, Jüergen Donges, assessor del govern d’Angela Merkel. Al document adjunt trobareu tota la informació que ha preparat la nostra Comissió de Recerca, Informació i Consciència sobre els ponents i participants i els motius pels quals la seva presència en aquestes jornades és indignant.

L'Assemblea de Joves de l'Alt Urgell (AJAU) organitza cada any una acció de protesta contra aquesta trobada que es fa a la Seu precisament perquè és un lloc petit i aïllat on no troben molta oposició. El que volem aquest any és que hi hagi una oposició forta i contundent contra aquesta trobada que concentra junts tants responsables de la crisi. A cartell adjunt veureu les accions de l'AJAU, a les quals ens adherim Indignats Alt Urgell. 
Paral·lelament, però, volem que l'acte per organitzar una trobada d'assemblees d'Indignats. A la trobada de barris i pobles del 4 de juny a Barcelona va sorgir la idea de aprofitar per fer-hi la primera trobada d'assemblees de la província de Lleida, però la resta d'assemblees de Catalunya hi esteu convidats, òbviament. Com més siguem, més gran serà el ressò.

Aquest és el programa que us proposem:
Dijous 16
16.30 – Donem-los la benvinguda amb una cassolada davant de la sala Sant Domènec. 

Divendres 17
17.00 – Rebuda de les assemblees visitants a la plaça de les Monges
18.00 – Cassolada de denúncia davant de Sant Domènec
19.30 – Primera assemblea de les terres de la província de Lleida. Un cop finalitzada, es continuaria amb els actes programats per l'AJAU: la xoriçada popular, prevista al carrer Canonges. Perquè nosaltres, els xoriços ens els mengem!

Dissabte 18
Cassolada de bon dia al Castell Motel, es proposa esmorzar allà i fer el seguiment dels cotxes oficials. Si van cap al Camp de Golf d’Aravell, seguir-los caminant fins allà, perquè “Nosaltres no tenim cotxes oficials i hem d’anar a peu”. 
A les 12.00h, IAU dona per finalitzada aquesta convocatòria tot i que hi ha més actes programats per AJAU-CAJEI el mateix dissabte.

dilluns, 6 de juny de 2011

MANIFESTACIÓ SILENCIOSA

Cridem amb silenci el que amb cops i violència intenten silenciar.

dijous, 2 de juny de 2011

PROTESTES !!

Protestem per :

1-Democràcia participativa: volem participar en les decisions polítiques,socials i econòmiques del país

2-Retallades dels sous vitalicis,en comptes de retallades en salut,educació...

3-La repressió policial no és un bon mètode,tot al contrari.

4-Perque el poble se n'adoni que ells també han d'estar implicats,i que lluitem pels interessos comuns.EL SISTEMA ÉS DE TOTS

5-Igualtat en les classes socials JA !

6-Solidaritat i reconeixament amb la gent que ha lluitat per la mateixa causa que nosaltres a tota Espanya.

7-Volem una educació digne,pública i de qualitat.

8-Excuses i mentides dels polítics NO.

9-Demanem la dimissió de FELIP PUIG

10- NO a les retallades de les Universitats.

11-Nosaltres només demanem una democràcia pacífica,i l'única resposta que obtenim per part de les Forces de l'Ordre és VIOLÈNCIA.

12-Prendre decisions democràticament i promocionem el DIÀLEG constant

13-Promocionar la UNIÓ DEL POBLE --> La causa es comuna

14-Pensar què podem fer per fer-nos escoltar realment per un món millor.

15-BANCS = AVARICIÓ

16-Per un bon futur per la nostra mainada.

17-Més feina per nosaltres.

18-Respecte per la Terra i per tots els éssers vius que hi viuen. La Terra és de tothom.

19-Respecte per la diferència.

20-Democràcia justa.

21-Mitjana d'edat actual d'emancipació a Catalunya és de 32 anys. És la correcta ?

MANIFEST Doble R: Roses Reacciona

1. DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA
- Referèndums i que siguin efectius.
- Que es tingui en compte al poble.
- Cobertura de drets bàsics que garanteixin un estat de benestar (habitatge digne, dret a l'educació, a la cultura, etc).
- Un món menys discriminatiu i igualitari, solidari, on tothom pugui tenir accés a la cultura de manera gratuïta.
Un clar exemple dels referèndums i la opinió del poble no-respectada és la guerra d'Iraq, on el 90 % de la població estava en desacord i tot i així, Espanya hi va participar

2. CANVI DEL SISTEMA POLÍTIC
- No als sous vitalicis per una feina de 4 anys.
- Fi dels privilegis dels càrrecs polítics.
- Fi dels càrrecs de confiança.
- Volem unes llistes electorals obertes.
- No a jubilacions anticipades de polítics.
Gast de cantitats desorbitades en campanyes polítiques que promocionen partits i no en educació, promoció de la cultura i àmbits socials.
Un polític sense estudis, cobra per la seva feina, més del doble que una persona amb estudis que no ha pogut trobar una feina del que ha estudiat.

3. CANVI DEL MODEL FINANCER
- Ús, promoció i coneixement de banques ètiques (com: Triodos Banc / Setem).
- Inversió de gran part dels pressupostos en àmbits socials.
- No donar préstecs que creen deutes impagables.
- Prou a les retallades en sanitat, educació i cultura.
Aquest any la Generalitat ha retallat a la meitat els pressupostos d'ajuda a l'Alt Empordà (2010: 34 milions d'euros / 2011: 16 milions).

TENIM GANES DE CANVIAR EL NOSTRE FUTUR, I TU?
“És millor arriscar i perdre, que perdre sense arriscar”